Jesteś tutaj: Start / Nauka

Nauka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Publikacje naukowe związane z tematyką kultury Głuchych i języka migowego (dostępne w zakładce DO POBRANIA):

 • Irasiak, A. (2018), Inkluzja poprzez akceptację różności – z doświadczeń realizacji projektu edukacyjnego. W: B. D. Gołębniak, M. Pachowicz (red.), Ku inkluzji społeczno-kulturowej w szkole. Od pedagogiki klasy do pedagogiki włączającej. Poznań: Collegium Da Vinci. (LINK)
 • Irasiak, A.  (2017). Redakcja sekcji tematycznej Czasopisma naukowego Forum Oświatowe, 30(2), Tytuł sekcji. Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego. 147-148. Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/614/372.
 • Irasiak, A. (2017). Kontekst międzykulturowy w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM) – komunikat z badań. Forum Oświatowe, 30(2), 179–189. Pobrano z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/483/375.
 • Irasiak, A. (2016). Participatory action research in the environment of people with hearing disabilities – a research design. W: A. Rajsky (red.), JUVENILIA PAEDAGOGICA 2016. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov (s. 61-68). Trnava: Trnavska Univerzita. 
 • Irasiak, A. (2015). Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej. Forum Oświatowe, 27(1), 29–42. Pobrane z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/284
 • Irasiak, A (2015). Metoda projektów w międzykulturowym kształceniu polskiego języka migowego jako obcego. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. XXIV, 211-220. Lista B 
 • Irasiak, A. (2014) Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością narządu słuchu.Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, innego człowieka, społeczeństwa. 2014 (7), 305-315.
 • Irasiak A., Piasecka M. (red). (2014), Podstawy Edukacji. Trendy cywilizacyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Irasiak, A. (2014), Język migowy jako narzędzie w niwelowaniu barier w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością narządu słuchu. W: E. Widawska, 
  Skotnicki (red.), Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością(s. 37-46). Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Irasiak, A. (2010), Tożsamość osób z implantem słuchowym. W: Derbis, R. (red.), Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego (s. 371-390). Częstochowa: Wydawnictwo im. Adama Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Udział w konferencjach naukowych:

 • Irasiak, A. (2018), Intercultural education in Polish Sign Language teaching – from theoretical basics to pedagogical tools, Intermational Week, Malmo University (Szwecja), 20-22.11.2018.
 • Irasiak, A. (2018), Intercultural Knowledge Construction in Polish Sign Language Teaching, Miedzynarodowa Konferencja SIGN 9, Uniwersytet Warszawski, 22-25.08.2018.
 • Irasiak, A. (2017), Interkulturowy projekt uczenia języka migowego osób słyszących przez Głuchych. Konferencja Naukowa Osoby z uszkodzonym słuchem – proces świadomego uczenia, zorganizowana w dniu 20.10.2017 przez Collegium Da Vinci w Poznaniu.
 • Irasiak, A. (2016), The main problems in sign language education in Poland. Konferencja naukowa: Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, zorganizowana w dniu 5.01.2016 przez Uniwersytet w Trnawie (Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií. 
 • Irasiak, A. (2016), Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu polskiego języka migowego jako języka obcego. Konferencja naukowa: Innowacje w dydaktyce akademickiej - dobre praktyki i wyzwania, zorganizowana w dniach 7-8.04.2016r. przez Instytut Filologii Obcych Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 
 • Irasiak, A. (2016). Kształcenie polskiego języka migowego w edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych. Konferencja naukowa pt. W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych, zorganizowana w dniu 21.04.2016 przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki w ramach projektu „W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych. Rekomendacje rozwiązań systemowych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia” Projekt objęty patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Łódzkiego Kuratora Oświaty. 
 • Irasiak, A. (2016). Polski język migowy w przygotowaniu zawodowym sudropedagogów i dydaktyków przedmiotowych.  Idee – problemy ¬ rozwiązania.  Seminarium naukowe pt.: Kim jest? Kim ma być surdopedagog? Zorganizowane w dniu 6. 06. 2016r. przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
 • Irasiak, A. (2016). Pytanie o metodę badań kultury Głuchych – z doświadczeń własnych i innych badaczy. XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów pt. Pułapki badań nad edukacją, zorganizowana w dniach 12-16. 09. 2016 r. przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
 • Irasiak, A. (2016). Społeczne konstruowanie wiedzy nt. dydaktyki polskiego języka migowego w przestrzeni międzykulturowej. XII Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Edukacja – historia i teraźniejszość, zorganizowana w dniach 24–25.09.2016 przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. 
 • Irasiak, A. (2015). Nic o nich bez nich. Uczestniczące badania w działaniu we współpracy z Głuchymi nauczycielami języka migowego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, VII Ogólnopolska Konferencja Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Krytyczna analiza, Pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Poznań (Obrzycko) 15-16 kwietnia 2015 roku. 
 • Irasiak, A. (2015). Metoda projektów w międzykulturowym nauczaniu polskiego języka migowego jako obcego. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Edukacja – między tradycją a współczesnością (kontynuacje), 26–27.09.2015, Częstochowa. 
 • Irasiak, A. (2015).Kultura Głuchych – przebudzenie i przemiany. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Odmienność w kulturze, 28-29.09.2015, Toruń.. Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.
 • Irasiak, A. (2015).Kształcenie PJM w narracjach nauczycieli – komunikat z badań.  Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, 24.10.2015, Wrocław. 
 • Irasiak, A. (2014).  Tłumaczenie języka migowego, czyli o potrzebie rozwijania kompetencji międzykulturowych.  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja – między tradycją a współczesnością, 20-21.09.2014.
 • Irasiak, A. (2014).Uczestniczące badania w działaniu w środowisku osób z niepełnosprawnością zmysłu słuchu- projekt badań.  Uniwersytet Zielonogórski, III Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych, 8-10.09.2014.